Mình vừa nảy ra ý này (ko dám nhận là ý tưởng, vì có là 1 sự sao chép nhưng có nhiều thay đổi). Một dự án nho nhỏ phi…
Continue Reading