Sách đọc 2016

Lúc nãy, khi đang viết bài “Xây dựng lại thói quen“, mình chợt nảy ra ý định, sẽ phải liệt kê lại ra đây những cuốn sách mình đã đọc. Và mình sẽ bắt đầu từ năm 2016 này. 1. Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye – J. D. Salinger), tháng 1, 2.… Continue reading Sách đọc 2016