Alego Api Wrapper

Alego Api Wrapper Wrapper này mình viết để tiện cho việc gọi API sang hệ thống Alego. Link Github Tác giả thienhaxanh2405 nguyenductoan2405@gmail.com http://thienhaxanh.info Yêu cầu PHP từ 5.4 đến 7.0 (Trong version tiếp theo của wrapper này sẽ cập nhật để hỗ trợ PHP 7.1 trở lên) Mcrypt (http://php.net/manual/en/book.mcrypt.php) Cài đặt Qua composer: composer… Continue reading Alego Api Wrapper