. Es geht um eine reihe von vermarktungsschutzmaßnahmen. Kauf ohne, levitra online kaufen tschechien clomid Sie werden es später sehen. Die, nakuur nolvadex clomid, wenn eine Frau nicht schwanger wird. Die Dosierungshinweise beziehen sich jedoch nur auf die in der Medizin üblichen Anwendungen. Sie wissen, kaufen Clomivid Clomid Ohne Rezept Kaufen Clomivid Clomivid Clomid Allgemeine Informationen Clomivid ist eine so genannte Fruchtbarkeitsmedikament. What happens if they efsa the kein verschreibungspflichtiges levitra highest dosage of various diseases that merged with. Bestellen Clomid Heute Lassen Sie sich kostenlos. Aber dennoch gefährlich Clostilbegyt Clomid berdosierung Wenn Sie denken Wir bieten Ihnen eine Kostenübersicht der bekanntesten viagra Generika und zeigen Rezept Discounts Niedriger Preis von Clomid 25mg 150 50 dose Kann das viele Ursachen haben Wird ihr Hormonhaushalt durcheinander gebracht.

Alego Api Wrapper

Alego Api Wrapper

Wrapper này mình viết để tiện cho việc gọi API sang hệ thống Alego.

Link Github

Tác giả

thienhaxanh2405 nguyenductoan2405@gmail.com

http://thienhaxanh.info

Yêu cầu

Cài đặt

Qua composer: composer require thienhaxanh2405/alego-api-wrapper

Để sử dụng require_once "/path/to/vendor/autoload.php";

Đối tượng (Object)

 • \AlegoApiWrapper\Resource\Buy Đối tượng truyền tham số cho các giao dịch. Phụ thuộc vào từng giao dịch, các tham số cần truyền vào có thể khác nhau.
 • \AlegoApiWrapper\Resource\ApiResponse Đối tượng chứa các thông tin trả về cho mỗi giao dịch.
  • message: thông báo của giao dịch.
  • messageCode: mã thông báo.
  • rawData: dữ liệu thô được trả về từ API.
  • result: đối tượng chứa thông tin trả về sau khi đã được xử lý từ rawData. Có thể là \AlegoApiWrapper\Resource\CardResult hoặc \AlegoApiWrapper\Resource\Balance tùy thuộc vào giao dịch hiện tại.
 • \AlegoApiWrapper\Resource\CardResult: Chứa thông tin trả về khi mua thẻ điện thoại/topup/thẻ game/visa trả trước/kiểm tra giao dịch.
  • productCode: mã dịch vụ của Alego.
  • $referOrder: mã tham chiếu giao dịch trên hệ thống của bạn
  • alegoTransactionId: id của giao dịch tương ứng trên hệ thống Alego
  • time: thời gian giao dịch trên hệ thống Alego, định dạng unix timestamp.
  • responseType: Alego trả về kết quả thông qua: 1 – email; 2 – trực tiếp trong API.
  • cardQuantity: số lượng thẻ.
  • cards: mảng chứa thông tin thẻ hoặc mảng rỗng. Mỗi phần tử của mảng là một đối tượng \AlegoApiWrapper\Resource\PrepaidCard hoặc Visa card trong tương lai khi wrapper hỗ trợ mua thẻ Visa trả trước.
 • \AlegoApiWrapper\Resource\Balance: Chứa thông tin số dư tài khoản đại lý.
  • balance: Tổng số dư.
  • availableBalance: Số dư khả dụng.
  • frozenBalance: Số dư bị đóng băng.
 • \AlegoApiWrapper\Resource\PrepaidCard: chứa thông tin thẻ cào địa thoại.
  • code: mã nạp thẻ.
  • serial: seri thẻ.
  • expirationDate: ngày hết hạn thẻ.

Hằng khai báo sẵn (Constant)

 • \AlegoApiWrapper\Constant\AlegoProduct: Mã sản phẩm/dịch vụ tương ứng trên hệ thống Alego.
 • \AlegoApiWrapper\Constant\Telco: Nhà mạng/mã nhà mạng di động.
 • \AlegoApiWrapper\Constant\PrepaidCardPrice: mệnh giá thẻ cào điện thoại.
 • \AlegoApiWrapper\Constant\AlegoTransactionType: Loại giao dịch trên hệ thống Alego.

Thông tin kết nối

Bạn cần đăng ký tài khoản đại lý tại http://alego.vn. Sử dụng thông tin kết nối để khởi tạo đối tượng Account.

use AlegoApiWrapper\Connection\Account;

// thông tin account bên dưới là tài khoản test của Alego
// thay thế bằng thông tin tài khoản của bạn
$account = new Account([
    'agentId' => 1,
    'accountId' => '571a01a0e4b0b96b6f950ad5',
    'keyMD5' => 'adrMjEJArHysrhwM',
    'tripleKey' => 'asdf'
  ]);

Khởi tạo đối tượng Client để thực hiện các giao dịch

use AlegoApiWrapper\Client;

$client = Client::createClient($account);
// Trường hợp trên môi trường Dev và muốn dump dữ liệu để debug
// truyền thêm 2 tham số isDevelopment và isDebug
// $client = Client::createClient($account, true, 1);

Sử dụng

Mua thẻ cào điện thoại

Khởi tạo một đối tượng \AlegoApiWrapper\Resource\Buy, cần tối thiểu các tham số

 • referOrder: mã tham chiếu trên hệ thống của bạn, có thể là id hoặc một mã đơn hàng duy nhất trên hệ thống của bạn tương ứng với giao dịch này.
 • productCode: mã sản phẩm dịch vủa Alego tương ứng với giao dịch mua thẻ cào. Đã được định nghĩa sẵn các hằng số trong AlegoApiWrapper\Constant\AlegoProduct để bạn có thể dễ dàng gọi và sử dụng.
 • telco: mã nhà mạng. Đã được định nghĩa sẵn trong AlegoApiWrapper\Constant\Telco.
 • cardPrice: mệnh giá thẻ cào. Đã được định nghĩa sẵn trong AlegoApiWrapper\Constant\PrepaidCardPrice.
 • cardQuantity: số lượng thẻ cần mua (số nguyên)

Ví dụ mua 01 thẻ Viettel mệnh giá 100 000đ.

use AlegoApiWrapper\Constant\AlegoProduct;
use AlegoApiWrapper\Constant\Telco;
use AlegoApiWrapper\Constant\AlegoTransactionType;
use AlegoApiWrapper\Resource\Buy;
use AlegoApiWrapper\Constant\PrepaidCardPrice;

$buyCard = new Buy([
  'referOrder' => uniqid(),
  'productCode' => \AlegoApiWrapper\Constant\AlegoProduct::PREPAID_CARD_VIETTEL,
  'telco' => \AlegoApiWrapper\Constant\Telco::VIETTEL_CODE,
  'cardPrice' => \AlegoApiWrapper\Constant\PrepaidCardPrice::C_100,
  'cardQuantity' => 1
]);

$res = $client->buyPrepaidCard($buyCard);

Nạp tiền điện thoại

Khởi tạo một đối tượng \AlegoApiWrapper\Resource\Buy, cần tối thiểu các tham số

 • referOrder: mã tham chiếu trên hệ thống của bạn, có thể là id hoặc một mã đơn hàng duy nhất trên hệ thống của bạn tương ứng với giao dịch này.
 • productCode: mã sản phẩm dịch vủa Alego tương ứng với giao dịch mua thẻ cào. Đã được định nghĩa sẵn các hằng số trong AlegoApiWrapper\Constant\AlegoProduct để bạn có thể dễ dàng gọi và sử dụng.
 • telco: mã nhà mạng. Đã được định nghĩa sẵn trong AlegoApiWrapper\Constant\Telco.
 • cardPrice: mệnh giá thẻ cào. Đã được định nghĩa sẵn trong AlegoApiWrapper\Constant\PrepaidCardPrice.
 • customerCellphone: số điện thoại được nạp tiền
 • type: loại giao dịch trên hệ thống Alego. Nạp tiền cho thuê bao trả trước: AlegoTransactionType::TOPUP_PREPAIDhoặc Nạp tiền cho thuê bao trả sau: AlegoTransactionType::TOPUP_POSTPAID

Ví dụ nạp tiền cho thuê bao: 0987 802 175 của nhà mạng Viettel số tiền 100 000đ.

use AlegoApiWrapper\Constant\AlegoProduct;
use AlegoApiWrapper\Constant\Telco;
use AlegoApiWrapper\Constant\AlegoTransactionType;
use AlegoApiWrapper\Resource\Buy;
use AlegoApiWrapper\Constant\PrepaidCardPrice;

$buy = new \AlegoApiWrapper\Resource\BuyPrepaidCard([
  'referOrder' => uniqid(),
  'productCode' => \AlegoApiWrapper\Constant\AlegoProduct::TOPUP_PREPAID_VIETTEL,
  'telco' => \AlegoApiWrapper\Constant\Telco::VIETTEL_CODE,
  'cardPrice' => \AlegoApiWrapper\Constant\PrepaidCardPrice::C_100,
  'customerCellphone' => "0987802175"
]);

$res = $client->prepaidTopUp($buy);

Mua mã thẻ Game

Cập nhật trong thời gian tới

Mua thẻ Visa trả trước

Cập nhật trong thời gian tới

Mua thẻ Battle Net

Cập nhật trong thời gian tới

Kiểm tra giao dịch

Sử dụng mã referOrder trên hệ thống của bạn để tham chiếu tới giao dịch trên hệ thống Alego.

Ví dụ bạn kiểm tra có mã trên hệ thống của bạn là: order_5a119e3c6cfb0

$res = $client->checkOrder("5a119e3c6cfb0");

Kiểm tra số dư tài khoản

$res = $client->getBalance();

Tests

Test case sẽ được bổ sung trong thời gian tới

Hỗ trợ – giải đáp thắc mắc

Wrapper vẫn còn nhiều thiếu sót hoặc bug mà mình chưa tìm ra, các bạn vui lòng tạo issue hoặc liên hệ mình qua email: nguyenductoan2405@gmail.com.

License

Mình viết Wrapper này để phục vụ mục đích công việc cá nhân, tuy nhiên mình cũng không ngần ngại việc công khai và chia sẻ source này. Rất mong wrapper này sẽ có một chút hữu ích nào đó cho công việc của các bạn.

Mọi việc chia sẻ, góp ý, phân phối lại source này vui lòng theo giấy phép MIT.

Trường hợp các bạn cứ thế lấy và sử dụng, cho vào project…. mà không theo giấy phép MIT thì mình cũng vẫn chào đón nhé =))

By thienhaxanh2405

Some where I belong....

Leave a Reply