Bài viết đăng từ: 26 Tháng 10 2013 trên facebook của mình. Ngồi ngẫm về phong cách bán hàng của một số nơi, con người mình nhận ra một điều…
Continue Reading