Đặt lợi ích khách hàng lên trước

Bài viết đăng từ: 26 Tháng 10 2013 trên facebook của mình. Ngồi ngẫm về phong cách bán hàng của một số nơi, con người mình nhận ra một điều chả mới mẻ tí nào: “ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG LÊN TRƯỚC, lợi ích của mình sẽ đến sau đó”. Nhiều bạn sẽ phản biện… Continue reading Đặt lợi ích khách hàng lên trước