Đức tin

Nếu có ai hỏi tôi về “những” điều may mắn mà tôi đã gặp thì tôi không ngần ngại liệt kê ngay như sau: là con của bố mẹ tôi; được giáo dục công giáo; và có một đức tin vào nơi Thiên Chúa (Đấng Tối Cao). Trước hết tôi sẽ giải thích dài dòng… Continue reading Đức tin