Đeo tai nghe với mấy bài hát thơ thẩn về đám cưới. Tự nhiên thấy những bài hát này nó phù hợp để nghe bây giờ. Một vài người bạn…
Continue Reading