Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh.

1. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Hà Nội thời mở cửa đang đổi mới, đang phát triển.

Have no doubt, in open age, Ha Noi is developing and changing.

2. Hà Nội hôm nay rộng rãi và sạch đẹp hơn.

Today, Ha Noi is more spacious and clean.

3.  Nhiều nhà mới với các kiểu dáng đẹp được xây dựng san sát hai bên đường.

Many new architecture buildings(houses) are built closely on both side of street.

4. Cửa hàng, cửa hiệu mọc lên như nấm, bán buôn đủ loại từ hàng hóa bình dân đến cao cấp.

Shop and store are exploding, trade everything from commoner to high-class.

Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt.

Victim becomes victimised.

In the northern city  of Hung Yen, a man ended up heavily in debt when he was caught red-handed having an affair with another man’s wife.

Tại phía thành phố tỉnh Hung Yen, một người đàn ông đã nhận phải một khoản nợ lớn khi mà anh ta bị “bắt quả tang” khi đang có “quan hệ tình cảm” với vợ của một người đàn ông khác.

Hoang Quang Kien, 40, from the city’s Quang Chau Commune, was reportedly caught embracing housewife Nguyen Thi Hoa, 40, by her husband, Duong Van Lich.

Hoang Quan Kien, 40 tuổi, đến từ xã Quang Chau, bị bắt gặp đang ôm chị Nguyễn Thi Hoa, 40 tuổi, bởi chồng chị là Duong Van Lich.

After attacking Kien with a knife and an iron rod, Lich forced him to write three documents – one to “voluntarily transfer” his motorbike to Lich, another to confirm that he owed Lich VND 250 million (US$ 11800) and a third to admit that he made a “mistake”.

Sau khi tấn công Kien với dao và gậy sắt, Lich bắt Kien phải viết 3 văn bản, thứ nhất là giấy “tự nguyên chuyển nhượng” xe máy của Kien cho Lich, thứ hai là giấy xác nhận Kien nợ của Lich 250 triệu đồng (khoảng 11 800 đô la) và thứ 3 là giấy thú nhận những hành động sai trái của Kien.

The poor lover, scared out of his wits, signed all three papers and was allowed to go. But then, recovering his composure, felt in unfair to be in dept mast because of the affair – so he reported the stand-over tactics to police.

Người tình nhân tội nghiệp sợ hãi đến mất hết lý trí đã ký vào cả 3 tờ giấy trên và được thả đi. Nhưng sau đó, khi đã bình tĩnh trở lại, cảm thấy sự không công bằng khi phải gánh một khoản nợ do sự “dính líu tình cảm” này. Kien đã đi báo sự việc cho cảnh sát (the stand-over tactics – Theo ý hiểu của mình là: thủ đoạn/chiến thuật mà chỉ có lợi cho một phía. Nhưng ko biết dùng từ tiếng Việt nào cho phù hợp)

Lich was later arrested and accused of robbery.

Lịch đã bị bắt sau đó và bị kết tội cướp tài sản.

Well well, maybe Lich should have stayed the victim instead of talking the law into his own hands.

Chà chà, có thể Lich vẫn là nạn nhân thay vì nói chuyện “phải trái” với Kien theo cách của mình như thế.

Just because my wife’s not here

We often hear about corrupt officials who are continually “on the make”. But every now and then there is a sign that generosity is not dead.

Chúng ta thường nghe về các quan chức tham nhũng, những người vẫn đang không ngừng kiếm thêm tiền bạc và sức mạnh chính trị. Tuy nhiên, bây giờ và mai sau vẫn luôn có những tín hiệu cho thấy sự rộng lượng “chưa chết”

Luu Hoa Binh, director of the Social Insuarance Office in southern Soc Trang city, donated 20 square meters of land to enable the premises to have two gates. An employee in the office said the land was worth tens of thousands of dollars.

Luu Hoa Binh, giám độc bảo hiểm xã hội ở phía nam thành phố Sóc Trăng, đã tặng 20 mét vuông đất để the premises có thể có 2 cổng. Một nhân viên của văn phòng nói rằng, chỗ đất đó đáng giá 10 000 đô la.

Binh would have preferred to exchange the land for anther land nearby, but the procedure was so complicated, he decided to save his brain cells and give it away. “Anyway my wife did not want to live in the city, she prefers life in our district in Thanh Tri better” he said.

Ông Binh đã dự định trao đổi miếng đất với những người gần đó, nhưng thủ tục lại quá phức tạp, ông đã quyết định để đỡ phải nghĩ nhiều (save his brain cells) và cho nó đi. “Mặt khác, vợ tôi không muốn sống trong thành phố, bà ấy thích hơn cuộc sống  tốt hơn bên ngoài quận Thanh Tri” ông ấy nói.

Binh said he believed if people were too possessive or greedy, they stood a greater chance of losing.

Ông Binh nói, ông tin tưởng nếu mọi quá tham lam hoặc giữ riêng mình, they stood a greater chance of losin

How we wish other officials would think like him.

Làm thế nào để  chúng ta muốn những vị quan chức khác cũng sẽ suy nghĩ như ông Binh.