Không quên chuẩn bị sẵn cả một túi đồ y tế cá nhân