Ban đầu dự tính sẽ dựng lều ngủ ngoài bãi biển ở đây, nhưng đã hủy