Cũng có một số đoạn biển ở phía sau hàng phi lao, đường thì như đang đi xuyên rừng