Bên ngoài Nha Trang hướng ra Hà Nội ở đường ven Biển