Qua khỏi thành phố Tuy Hòa, trời hết mưa, rẻ vào đổ xăng, và ra đường QL1