Một điểm trên đường tỉnh 640 ở Phù Cát – Bình Định