Vẫn dọc đường 639 ở Phù Mỹ – Bình Định. 2 bên đường là các ruộng nuôi trồng thủy sản