Sau khi chạy bộ, xuống nghịch nước biển. Lên bờ thong dong con mực nướng và lon bia