Bắt đầu lên đèo Hải Vân, nhìn về thành phố Đà Nẵng