2h30 chiều, sau khi hỗ trợ anh em mới nhấc mông lên đường Hồ Chi Minh và suối Moọc