Đường HCM được cái vắng, nhưng một số đoạn cũng hơi xấu, và nhất là mình bị trời tối, nên đi cũng hơi ghê ghê